تشخیص شکل صورت :به منظور تکمیل فرم مشخصات صورت در مرکز مشاوره زیبایی یک متخصص مد و برای شناسایی شکل صورت و تشخیص اینکه صورت شما از کدام دسته از اشکال صورت محسوب میشه می تونید از اطلاعات که در ادامه بیان شده استفاده کنید.

goneh
اول فاصله گونه ها را اندازه بگیرید. سر متر را درست در زیر گودی چشم قرار دهید. این نقطه شروع است. بعد از برآمدگی بینی رد کرده و به گودی چشم دیگر برسانید. این نقطه پایان است. عدد را خوانده و یادداشت کنید.

fak
سپس فک را اندازه بگیرید. یک سمت صورت را در نظر گرفته و متر را درست در زیر گوش قرار دهید. بعد تا وسط چانه امتداد دهید. عدد به دست آمده در انتها را ضرب در 2 کرده و یادداشت کنید.

pishani
حالا پیشانی را اندازه بگیرید. متر را در پهن ترین قسمت، بین ابرو و خط موی سر قرار داده و از یک سمت به سمت دیگر امتداد دهید. عدد بدست آمده را یادداشت کنید.

tolesorat
در آخر طول صورت را اندازه بگیرید. از وسط خط مو شروع کرده و از روی بینی عبور داده و به چانه برسانید. عدد بدست آمده را یادداشت کنید.

neizi
صورت شما بیضی شکل است اگر طول صورت ½ عرض آن باشد.

gerd
شکل صورت شما گرد است اگر درازا و پهنای صورت یکی باشد.

ghalb
شکل صورت شما به شکل قلب است اگر فک لاغر و گونه و پیشانی پهن دارید.

moraba
شکل صورت شما مربعی شکل است اگر طول و عرض صورت تان یکی و نسبت به صورت گرد، زاویه دارتر باشد.
شکل صورت شما مستطیل شکل است اگر طول صورت بیشتر از عرض آن باشد.

lozi
شکل صورت لوزی یا الماسی دارید، اگر قسمت گونه ها پهن و پیشانی باریک و هم اندازه با پهنای فک باشد.